Verhuizen met de kinderen na echtscheiding, mag dat?

Geplaatst: 7 september 2017

Of u na een echtscheiding met de kinderen mag verhuizen, is niet zo eenvoudig te stellen. Een genuanceerd antwoord op die vraag vergt enige uitleg. Het probleem doet zich dikwijls voor indien de ene ouder (waar de kinderen in overwegende mate verblijven) met de kinderen wenst te verhuizen. Door die verhuizing kan de omgang tussen de andere ouder met die kinderen (of co-ouderschap) in het gedrang komen.De voorheen goedlopende omgang of een co-ouderschap is – bijvoorbeeld door de verhuizing – niet meer goed uitvoerbaar. Als de niet-verhuizende ouder toestemming geeft voor een verhuizing met de kinderen, aan de verhuizende ouder, is er tussen ouders geen probleem. Wordt een dergelijke toestemming onthouden, dan kan de ouder die met de kinderen wenst te verhuizen, aan de rechter om vervangende toestemming vragen. Met die vervangende toestemming zou dan de ouder met de kinderen kunnen verhuizen. Verhuizen met kinderen, zonder toestemming van de andere ouder, of zonder vervangende toestemming van de rechter, herbergt het risico, dat de rechter de inmiddels verhuisde ouder, veroordeelt om terug te verhuizen. Verhuizen met kinderen zonder toestemming van niet-verhuizende ouder en zonder vervangende toestemming van de rechter, valt om die reden sterk af te raden. Dikwijls is dat vragen om problemen en gedoe.

Wat zijn nu de criteria waaraan de rechter een verzoek om vervangende toestemming toetst? Wanneer wordt er nu wél of niet vervangende toestemming door de rechter verleend? Het antwoord op die vraag is zo eenvoudig nog niet. In een uitspraak van 22 augustus 2017 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden worden de uitgangspunten en criteria van deze materie door het gerechtshof puntsgewijs opgesomd, zoals die in de jurisprudentie van de Hoge Raad naar voren komen. Klik hier om de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te lezen.

De uitgangspunten die het gerechtshof noemt, zijn als volgt:

 • Uitgangspunt is een gelijkwaardig ouderschap en de wenselijkheid van een (in beginsel) gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, maar dit uitgangspunt behoeft op zichzelf niet in de weg te staan aan het verlenen van vervangende toestemming voor de verhuizing.
 • Bovendien is van belang dat een ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, in beginsel de gelegenheid dient te krijgen om met het kind en de nieuwe partner elders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen, indien de omstandigheden van het geval, na een belangenafweging, een dergelijke beslissing ook rechtvaardigen.

De criteria waaraan bij een dergelijke belangenafweging dient te worden getoetst zijn (aldus het gerechtshof):

 • het recht en belang van de degene die wenst te verhuizen en de vrijheid om haar / zijn leven opnieuw in te richten,
 • de noodzaak om te verhuizen,
 • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid,
 • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing te compenseren aan de kinderen en aan de andere ouder,
 • de mate waarin ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg,
 • de rechten van de ouder(s) en van de kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving,
 • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg,
 • de leeftijd van de minderjarigen en de mate waarin zij geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen,
 • de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Het is niet altijd eenvoudig om aan de hand van een situatie een stellig “ja” of “nee” te geven als antwoord op de vraag of verhuizen met kinderen na echtscheiding mag. Het antwoord op die vraag hangt sterk af van de omstandigheden. Wél valt dikwijls met de bovenstaande uitgangspunten en criteria een begin van een antwoord te geven op de vraag of verhuizen met kinderen na echtscheiding mag.

Mocht u van gedachten willen wisselen over uw situatie? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag terzijde.

« Ouder nieuws:
Nieuwer nieuws: »